Právo pacienta na zdravotnické prostředky:

Pomůcky mohou být z hlediska použití přechodné nebo trvalé, některé (levnější) jsou ve vlastnictví pacienta, jiné jsou pouze zdravotní pojišťovnou zapůjčeny. Vystavený poukaz na pomůcku platí 30 dnů (do 30 dnů je nutné pomůcku vyzvednout, zdravotnické prodejny). Jde-li o speciální pomůcku, sdělí lékař, vydávající poukaz, kontakt na prodejnu, která pomůcku vydá. Každá pomůcka má stanovenou užitnou dobu, např. u elektrického vozíku je tato doba 5 let, u protéz 2 roky, u chodítka 5 let, u polohovacího lůžka 10 let apod. Na nové obroučky brýlí přispívá VZP dospělému pacientovi 150,-Kč 1x za 3 roky, dětem do 6 let 300,-Kč 3x za rok, dětem 6-15 let 1x ročně.

Právo pacienta na léky:

Pojištěnec zdravotní pojišťovny má právo na výdej léků bez přímé úhrady, jde-li o léky hrazené ze zdravotního pojištění a předepsané v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb. Lékař by měl pacienta informovat o tom, na co lék předepisuje, co by měl léčit, ale také by jej měl informovat o výši doplatku (v praxi toto většinou nefunguje). Každý lék musí obsahovat příbalový leták (složení léku, indikace, kontraindikace, nežádoucí účinky, užívání). Platnost receptů na léky je u běžných léků 7 dní, u antibiotik a opioidů (recepty s pruhem) je platnost 3 dny. Pokud lékárna nemá předepsaný lék k dispozici a není jej schopna v době platnosti receptu nebo výpisu zajistit, a je-li nezbytné jeho okamžité vydání, může jej lékárna nahradit jiným lékem o stejném účinku, hrazeným stejným způsobem. Léky podávané při hospitalizaci jsou vždy plně hrazeny ze zdravotního pojištění, pacient během pobytu v nemocnici nic nedoplácí


Soubory ke stažení


Soubory ke stažení


Popis Název souboru
Dekubity - základní informace dekubity1.zip
Prevence vzniku dekubitů dekubity2.zip
Ošetřování dekubitů dekubity3.zip
Krytí pro různé typy ran (dekubitů) dekubity4.zip
Základní kompenzační pomůcky pro osoby s postižením pomucky.zip
Informace pro pacienty pacientinfo.zip
Užitečné odkazy na www stránky odkazy.zip
Tabulky pro hodnocení rizika vzniku dekubitů riziko.zip
Příklady služeb osobní asistence pro osoby s postižením asistence2.zip
Problémy plegiků, obtížné vyprazdňování asistence3.zip
Zákon o sociálním zabezpečení - platná prováděcí vyhláška č. 182/1991 Sb. asistence4f.zip
Příloha k vyhlášce č. 182/1991 Sb. o sociálním zabezpečení asistence4g.zip
Sociální dávky asistence4h.zip
Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. (platí od 1.1.2007) asistence4k.zip
Vyhláška k zákonu o sociálních službách č. 108/2006 Sb. (platí od 1.1.2007) vyhl_zakon108.zip
Asistence pro seniory a jejich problémy asistence5.zip
Informace o léčebných masážích masaze.zip
O hospicích a umírání hospic2.zip
Co je to paliativní péče hospic3.zip
Trochu více o bolesti bolest.zip
Respektování lidské důstojnosti hospic5.zip
Příloha k vyhlášce č. 359/2009 Sb. o stanovení procentní míry poklesu pracovní schopnosti pril_vyhl_359.zip

Všechny výše uvedené soubory jsou ve formátu .pdf (Adobe Acrobat Reader), prohlížeč těchto souborů je možné stáhnout z www stránek firmy Adobe (http://www.adobe.com), soubory jsou pro zmenšení jejich velikosti komprimovány ve formátu .zip. Různé volně šířené programy (freeware) pro rozbalení souborů v .zip formátu jsou dostupné např. na www.slunecnice.cz nebo na www.stahuj.cz, apod.
V případě požadavků na zpracování jiných souborů, nebo uvedených souborů v jiném formátu, prosím napište.

Soubory obsahují text vybraných www stránek upravený pro tisk, aby texty bylo možné vytisknout a dále je použít pro vlastní potřebu.


Osobni asistence.cz
informační portál * hledám asistenci * asistenti pro osoby s postižením * problémy plegiků


Právo pacienta přijmout doporučenou léčbu:

Pacient musí předem souhlasit s každým zdravotnickým výkonem (očkováním, RTG, odběrem krve, infuzemi, aplikací léků, EKG, sono, kolonoskopií apod.). Bez souhlasu pacienta je možné zdravotnický výkon provést v případě povinné léčby, u příznaků duševní choroby nebo intoxikace, pokud pacient ohrožuje sebe nebo jiné osoby, a v případě úkonů k záchraně života. Léky a léčbu lze aplikovat bez souhlasu pacienta tehdy, pokud se pacient vzhledem ke svému psychickému stavu chová tak, že by mohl ohrožovat sebe nebo jiné osoby (např. v případě pokusů o sebevraždu, kdy jsou nemocnému podávány léky i proti jeho vůli, dále u epileptiků, diabetiků nebo u úrazových stavů). Svůj souhlas s léčbou může pacient odvolat, po řádném poučení o důsledcích ze strany lékaře musí být pacientovi vyhověno, lékař si vyžádá písemné prohlášení pacienta - "reverz", který je pacient v takovém případě povinen podepsat. Skutečnost, že pacient odmítne navrhovanou péči nezakládá lékaři právo na odmítnutí pacienta dále léčit.

Právo pacienta žádat o přešetření postupu zdravotní péče:

Dle zákona č. 48/1997 Sb. má pacient právo podat návrh na přezkoumání kvality poskytované péče - podává se vedoucímu zdravotnického zařízení nebo jeho zřizovateli, příp. také na Českou lékařskou komoru nebo na zdravotní pojišťovnu, u které je pacient registrován. Má-li pacient podezření, že při stanovení diagnózy nebo při jeho léčbě nebylo postupováno správně, je nejdříve nutné obrátit se se stížností, požadavkem na přešetření na primáře lůžkového oddělení nebo na náměstka pro léčebně preventivní péči, příp. na ředitele nemocnice, kde byl pacient hospitalizován, u ambulantní péče potom na ředitele polikliniky nebo soukromého zařízení. Pokud se pacient obrací na zdravotní pojišťovnu, je vhodné kontaktovat kontrolní odbor zdravotní pojišťovny. Nejčastěji se pacienti obracejí na zdravotního radu, který vydal registraci zdravotnického zařízení. Došlo-li při poskytování zdravotní péče z nedbalosti k trestnému činu ublížení na zdraví, potom je nutné podat trestní oznámení na Policii nebo na Státní zastupitelství. Pokud se podává stížnost na neodborný postup nebo neetické jednání zdravotníků při léčbě pacienta, potom stížnost musí obsahovat uvedení místa, kde k pochybení došlo, adresu zařízení, jméno a funkce zdravotnického pracovníka, který se pochybení dopustil, konkrétně kdy a co se stalo a v čem spočívá pochybení zdravotníků. Podává-li stížnost třetí osoba, musí mít od poškozené osoby souhlas, pověření k podání stížnosti, k jednání za tuto osobu, toto neplatí v případě, že si stěžuje na špatnou péči rodič nezletilého dítěte.

[59]