Právo pacienta na zdravotnické prostředky:

Pomůcky mohou být z hlediska použití přechodné nebo trvalé, některé (levnější) jsou ve vlastnictví pacienta, jiné jsou pouze zdravotní pojišťovnou zapůjčeny. Vystavený poukaz na pomůcku platí 30 dnů (do 30 dnů je nutné pomůcku vyzvednout, zdravotnické prodejny). Jde-li o speciální pomůcku, sdělí lékař, vydávající poukaz, kontakt na prodejnu, která pomůcku vydá. Každá pomůcka má stanovenou užitnou dobu, např. u elektrického vozíku je tato doba 5 let, u protéz 2 roky, u chodítka 5 let, u polohovacího lůžka 10 let apod. Na nové obroučky brýlí přispívá VZP dospělému pacientovi 150,-Kč 1x za 3 roky, dětem do 6 let 300,-Kč 3x za rok, dětem 6-15 let 1x ročně.

Právo pacienta na léky:

Pojištěnec zdravotní pojišťovny má právo na výdej léků bez přímé úhrady, jde-li o léky hrazené ze zdravotního pojištění a předepsané v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb. Lékař by měl pacienta informovat o tom, na co lék předepisuje, co by měl léčit, ale také by jej měl informovat o výši doplatku (v praxi toto většinou nefunguje). Každý lék musí obsahovat příbalový leták (složení léku, indikace, kontraindikace, nežádoucí účinky, užívání). Platnost receptů na léky je u běžných léků 7 dní, u antibiotik a opioidů (recepty s pruhem) je platnost 3 dny. Pokud lékárna nemá předepsaný lék k dispozici a není jej schopna v době platnosti receptu nebo výpisu zajistit, a je-li nezbytné jeho okamžité vydání, může jej lékárna nahradit jiným lékem o stejném účinku, hrazeným stejným způsobem. Léky podávané při hospitalizaci jsou vždy plně hrazeny ze zdravotního pojištění, pacient během pobytu v nemocnici nic nedoplácí


Užitečné odkazy

Odkazy na užitečné www stránky


Popis Odkaz
Stránky týkající se financí (výpočty pro různé dávky) www.mesec.cz
Informační stránky pro zdravotně postižené, poradna www.infoposel.cz
Stránky o hospicové péči www.hospice.cz
Hospic Litoměřice www.hospiclitomerice.cz
Poskytovatel služeb osobní asistence - Hewer o.s. www.pecovatel.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí www.mpsv.cz
Česká správa sociálního zabezpečení www.cssz.cz
Úřad práce Praha www.uradprace.cz
Všeobecná zdravotní pojišťovna www.vzp.cz
Vše o mzdách a dávkách sociální péče - výpočty www.vyplata.cz
Stránky, kde lze najít znění různých zákonů www.zakony.cz
Stránky asistenční služby Jedličkova ústavu www.asistence.org
Informace o neziskovém sektoru www.neziskovky.cz
Informační portál pro osoby se specifickými potřebami www.helpnet.cz
Informační portál pro ty, kteří pečují o své blízké www.pecujici.cz
Zákony www.sbirka.cz
Zdraví a zdravotníci, kontakty na krizové linky, poradny www.zdrav.cz
Abeceda víry na Internetu www.vira.cz
Stránky o svalové dystrofii dětí (ochabování svalů) www.parentproject.cz
Centrum Paraple www.paraple.cz
Psychologické a sociální poradenství www.internetporadna.cz
Poradenství - rodina, bydlení, práce, soc.oblast www.obcanske-poradny.cz
Svaz na ochranu pacientů www.pacienti.cz
Server pro pomáhající profese www.krizovatka.cz
Podpora bezbariérového života lidí s handicapem www.bezbarier.cz
Pražská organizace vozíčkářů www.pov.cz
Společnost pro sociální rehabilitaci www.prosaz.cz
Informační a diskuzní portál o umírání www.umirani.cz
Informace o roztroušené skleróze www.ereska.cz
Obecně prospěšná organizace - zabývá se zlepšováním zdravotní péče www.koaliceprozdravi.cz
Stránky Českého Červeného Kříže www.cck-cr.cz
Portál o zdraví, nemocech a lécích www.ordinace.cz
Stránky o domácí péči o seniory a zdrav.postižené, noviny Pečujeme doma www.mskruh.cz

Osobni asistence.cz
paliativní péče * prostředky pro ošetřování dekubitů * deklarace lidských práv * hospicová péče


Právo pacienta přijmout doporučenou léčbu:

Pacient musí předem souhlasit s každým zdravotnickým výkonem (očkováním, RTG, odběrem krve, infuzemi, aplikací léků, EKG, sono, kolonoskopií apod.). Bez souhlasu pacienta je možné zdravotnický výkon provést v případě povinné léčby, u příznaků duševní choroby nebo intoxikace, pokud pacient ohrožuje sebe nebo jiné osoby, a v případě úkonů k záchraně života. Léky a léčbu lze aplikovat bez souhlasu pacienta tehdy, pokud se pacient vzhledem ke svému psychickému stavu chová tak, že by mohl ohrožovat sebe nebo jiné osoby (např. v případě pokusů o sebevraždu, kdy jsou nemocnému podávány léky i proti jeho vůli, dále u epileptiků, diabetiků nebo u úrazových stavů). Svůj souhlas s léčbou může pacient odvolat, po řádném poučení o důsledcích ze strany lékaře musí být pacientovi vyhověno, lékař si vyžádá písemné prohlášení pacienta - "reverz", který je pacient v takovém případě povinen podepsat. Skutečnost, že pacient odmítne navrhovanou péči nezakládá lékaři právo na odmítnutí pacienta dále léčit.

Právo pacienta žádat o přešetření postupu zdravotní péče:

Dle zákona č. 48/1997 Sb. má pacient právo podat návrh na přezkoumání kvality poskytované péče - podává se vedoucímu zdravotnického zařízení nebo jeho zřizovateli, příp. také na Českou lékařskou komoru nebo na zdravotní pojišťovnu, u které je pacient registrován. Má-li pacient podezření, že při stanovení diagnózy nebo při jeho léčbě nebylo postupováno správně, je nejdříve nutné obrátit se se stížností, požadavkem na přešetření na primáře lůžkového oddělení nebo na náměstka pro léčebně preventivní péči, příp. na ředitele nemocnice, kde byl pacient hospitalizován, u ambulantní péče potom na ředitele polikliniky nebo soukromého zařízení. Pokud se pacient obrací na zdravotní pojišťovnu, je vhodné kontaktovat kontrolní odbor zdravotní pojišťovny. Nejčastěji se pacienti obracejí na zdravotního radu, který vydal registraci zdravotnického zařízení. Došlo-li při poskytování zdravotní péče z nedbalosti k trestnému činu ublížení na zdraví, potom je nutné podat trestní oznámení na Policii nebo na Státní zastupitelství. Pokud se podává stížnost na neodborný postup nebo neetické jednání zdravotníků při léčbě pacienta, potom stížnost musí obsahovat uvedení místa, kde k pochybení došlo, adresu zařízení, jméno a funkce zdravotnického pracovníka, který se pochybení dopustil, konkrétně kdy a co se stalo a v čem spočívá pochybení zdravotníků. Podává-li stížnost třetí osoba, musí mít od poškozené osoby souhlas, pověření k podání stížnosti, k jednání za tuto osobu, toto neplatí v případě, že si stěžuje na špatnou péči rodič nezletilého dítěte.

[40]