Na co lze použít "příspěvek na péči" ??

Příspěvek lze použít pouze na ty výdaje, které souvisejí se zabezpečením pomoci a podpory osobě, která je závislá na péči jiné osoby. Může být tedy "spotřebován" jako úhrada za péči, kterou zajišťuje poskytovatel sociální služby a samozřejmě také na výdaje, které vzniknou pečující osobě, tj. rodinnému příslušníkovi či jiné osobě, která není poskytovatelem sociální služby. Dá se také předpokládat, že oba výše uvedené způsoby bude příjemce kombinovat dle vlastní potřeby a dle individuálně zvoleného způsobu zajištění péče.
Pokud pečovatelské služby poskytuje organizace nebo asistent sociální péče, musí s uživatelem péče uzavřít písemnou smlouvu o poskytování sociálních služeb.


Ceny soc.služeb


Maximální ceny sociálních služeb

Dle prováděcí vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb. k zákonu o sociálních službách č. 108/2006 Sb.


Osobní asistence


Maximální výše úhrady za poskytování úkonů osobní asistence činí
a) 155 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně;
a1) 135 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu převyšujícím 80 hodin měsíčně;
pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Pečovatelská služba


Maximální výše úhrady za poskytování pečovatelské služby činí:
a) 155 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně za úkony uvedené níže*; a1) 135 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu převyšujícím 80 hodin měsíčně za úkony uvedené níže*; netrvá-li poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí, b) za úkon (zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování):
- 255 Kč denně za poskytnutí celodenní stravy v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel
- 115 Kč za oběd, včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy
c) 50 Kč za úkon (dovoz nebo donáška jídla)
d) 160 Kč za úkon (velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti)
e) 90 Kč za kilogram prádla za úkony (praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy, praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy)
*Pozn.: výše uvedená cena 155,-Kč/hod. (135,-Kč/hod.) se vztahuje na tyto úkony:
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání jídla a pití, při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, při přesunu na lůžko nebo na vozík)
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při úkonech osobní hygieny, při základní péči o vlasy a nehty, při použití WC)
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití)
- pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid a údržba domácnosti, pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po malování, donáška vody, topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení, běžné nákupy a pochůzky)
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět, doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k
lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět)

Tísňová péče


Maximální výše úhrady za poskytování tísňové péče se rovná skutečným nákladům na provoz technických komunikačních prostředků.

Průvodcovské a předčitatelské služby


Maximální výše úhrady za poskytování průvodcovských a předčitatelských služeb činí 155 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně; 135 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu převyšujícím 80 hodin měsíčně; pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Podpora samostatného bydlení


Maximální výše úhrady za poskytování podpory samostatného bydlení činí 155 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně; 135 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu převyšujícím 80 hodin měsíčně; pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Odlehčovací služby


Maximální výše úhrady za poskytování odlehčovacích služeb činí:
a) 155 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně za úkony uvedené níže*;
a1) 135 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu převyšujícím 80 hodin měsíčně za úkony uvedené níže*;
netrvá-li poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí,
b) za úkon (poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy = zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování):
- 255 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel
- 115 Kč za oběd, včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy
c) 305 Kč denně celkem za úkony (poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby = ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení), včetně ostatních provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování.
*Pozn.: výše uvedená cena 155,-Kč/hod. (135,-Kč/hod.) se vztahuje na tyto úkony
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání jídla a pití, při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, při přesunu na lůžko nebo na vozík, při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru)
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při úkonech osobní hygieny, při základní péči o vlasy a nehty, při použití WC)
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby)
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob)
- sociálně terapeutické činnosti (socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob)
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při vyřizování běžných záležitostí)
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, podpora při zajištění chodu domácnosti)

Centra denních služeb


Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v centrech denních služeb činí
a) 155 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně za úkony uvedené níže*;
a1) 135 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu převyšujícím 80 hodin měsíčně za úkony uvedené níže*;
netrvá-li poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí,
b) za úkon (poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy = zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování):
- 255 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,
- 115 Kč za oběd, včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.
*Pozn.: výše uvedená cena 155,-Kč/hod. (135,-Kč/hod.) se vztahuje na tyto úkony:
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při úkonech osobní hygieny, při základní péči o vlasy a nehty, při použití WC)
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (pomoc a podpora při podávání jídla a pití)
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů)
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob)
- sociálně terapeutické činnosti (socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob)
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů)

Denní stacionáře


Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v denních stacionářích činí:
a) 155 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně za úkony uvedené níže*;
a1) 135 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu převyšujícím 80 hodin měsíčně za úkony uvedené níže*;
netrvá-li poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí,
b) za úkon (poskytnutí stravy = zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování):
- 255 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,
- 115 Kč za oběd, včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.
*Pozn.: výše uvedená cena 155,-Kč/hod. (135,-Kč/hod.) se vztahuje na tyto úkony:
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, při přesunu na lůžko nebo vozík, při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc a podpora při podávání jídla a pití)
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při úkonech osobní hygieny, při použití WC)
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (pracovně výchovná činnost, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění)
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob)
- sociálně terapeutické činnosti (socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob)
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů)

Týdenní stacionáře


Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v týdenních stacionářích činí:
a) 305 Kč denně celkem za úkony (poskytnutí ubytování = ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení), včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování
b) za úkon (poskytnutí stravy = zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel):
- 255 Kč denně za celodenní stravu,
- 115 Kč za oběd, včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy

Domovy pro osoby se zdravotním postižením


Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v domovech pro osoby se zdravotním postižením činí:
a) 305 Kč denně celkem za úkony (poskytnutí ubytování = ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení), včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování,
b) za úkon (poskytnutí stravy = zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel):
- 255 Kč denně za celodenní stravu,
- 115 Kč za oběd, včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy

Domovy pro seniory


Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v domovech pro seniory činí:
a) 305 Kč denně celkem za úkony (poskytnutí ubytování = ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení), včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování,
b) za úkon (poskytnutí stravy = zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel):
- 255 Kč denně za celodenní stravu,
- 115 Kč za oběd, včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.

Domovy se zvláštním režimem


Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v domovech se zvláštním režimem činí:
a) 305 Kč denně celkem za úkony (poskytnutí ubytování = ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení), včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování,
b) za úkon (poskytnutí stravy = zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel):
- 255 Kč denně za celodenní stravu,
- 115 Kč za oběd, včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.

Chráněné bydlení


Maximální výše úhrady za poskytování chráněného bydlení činí:
a) za úkon (poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy = pomoc s přípravou stravy, zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel):
- 255 Kč denně za celodenní stravu,
- 115 Kč za oběd, včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy,
b) 305 Kč denně celkem za úkony (poskytnutí ubytování = ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti, v případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení), včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování.
c) 155 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně za úkony uvedené níže*;
c1) 135 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu převyšujícím 80 hodin měsíčně za úkony uvedené níže*;
netrvá-li poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí,
*Pozn.: výše uvedená cena 155,-Kč/hod. (135,-Kč/hod.) se vztahuje na tyto úkony:
- pomoc při zajištění chodu domácnosti (pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti, pomoc při údržbě domácích spotřebičů, podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami),
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání, podpora v oblasti partnerských vztahů, podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu),
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět, podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob),
- sociálně terapeutické činnosti (socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob),
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při vyřizování běžných záležitostí),
- pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC).

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče


Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních ústavní péče činí:
a) 305 Kč denně celkem za úkony (poskytnutí ubytování = ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení), včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování,
b) za úkon (poskytnutí stravy = zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel):
- 255 Kč denně za celodenní stravu,
- 115 Kč za oběd, včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.

Azylové domy


Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v azylových domech činí:
a) za úkon (poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy = zajištění nebo poskytnutí stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu 1 úkonu):
- 255 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,
- 115 Kč za oběd, včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy,
b) za úkony (poskytnutí ubytování = ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok, umožnění celkové hygieny těla, vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny
ložního prádla) celkem:
- 195 Kč denně, nebo
- jde-li o rodinu s nezletilými dětmi 165 Kč denně za dospělou osobu a 90 Kč denně za dítě, včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování.

Domy na půl cesty


Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v domech na půl cesty činí za úkony (poskytnutí ubytování = ubytování v prostředí, které má znaky bydlení v domácnosti, po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok, vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla) 195 Kč denně celkem, včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování.

Služby následné péče


Maximální výše úhrady za poskytování následné péče činí:
- 265 Kč denně celkem za úkony (ubytování, zajištění podmínek pro úklid, praní ložního prádla a žehlení, zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla), včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování,
- 255 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,
- 115 Kč za oběd, včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.

Sociálně terapeutické dílny


Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v sociálně terapeutických dílnách činí za úkon (poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy = zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování):
- 255 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,
- 115 Kč za oběd, včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.

Terapeutické komunity


Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v terapeutických komunitách činí:
a) za úkon (poskytnutí stravy = zajištění nebo poskytnutí stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování):
- 255 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,
- 115 Kč za oběd, včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy,
b) 265 Kč denně celkem za úkony (poskytnutí ubytování = ubytování, zajištění podmínek pro úklid, praní ložního prádla a žehlení, zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla), včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování.

Sociální rehabilitace


Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v centrech sociálně rehabilitačních služeb činí
a) 305 Kč denně celkem za úkony (poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby v centrech sociálně rehabilitačních služeb = ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení), včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování,
b) za úkon (poskytnutí stravy, jde-li o pobytovou formu služby v centrech sociálně rehabilitačních
služeb = zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietní stravy, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel):
- 255 Kč za celodenní stravu,
- 115 Kč za oběd, včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy,
c) 155 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně za úkony (pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, jde-li o pobytovou formu služby v centrech sociálně rehabilitačních služeb = pomoc při úkonech osobní hygieny, při základní péči o vlasy, při použití WC);
c1) 135 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu převyšujícím 80 hodin měsíčně za úkony (pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, jde-li o pobytovou formu služby v centrech sociálně rehabilitačních služeb = pomoc při úkonech osobní hygieny, při základní péči o vlasy, při použití WC);
netrvá-li poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

(aktualizace k 1.1.2024)

Osobni asistence.cz
adresy organizací * asistenti pro osoby s postižením * asistenti pro osoby s postižením * užitečné informace pro pacienty


Kdo má nárok na příspěvek na péči ??
Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby.
Nárok na příspěvek má osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti, pokud jí tuto pomoc poskytuje osoba blízká nebo asistent sociální péče nebo poskytovatel sociálních služeb, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb nebo dětský domov, anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu; nárok na příspěvek má tato osoba i po dobu, po kterou je jí poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace.
Dítě do jednoho roku na příspěvek na péči nárok nemá, ačkoliv výše uvedenou pomoc také potřebuje.
O příspěvku na péči rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce.
Žádost o "příspěvek na péči" je možné podat na místně příslušné pobočce krajského Úřadu práce. Řízení o příspěvku by nemělo trvat déle než 90 dní, pro výplatu je rozhodný den podání žádosti, po jeho schválení bude vyplacen zpětně od data podání žádosti.

Jak se posuzuje nárok na příspěvek na péči ??
- řízení o přiznání příspěvku na péči se zahajuje na základě písemné žádosti žadatele podané u krajské pobočky Úřadu práce
- zařazení do konkrétního stupně "závislosti" je přímo úměrné závažnosti nepříznivé sociální situace
- při posuzování nároku se bere v úvahu nepříznivý zdravotní stav žadatele
- na základě vyjádření praktického lékaře, odborných lékařů, případně funkčního vyšetření, zdravotní stav zhodnotí Institut posuzování zdravotního stavu v místě bydliště žadatele (v obci).
- dále krajská pobočka Úřadu práce provádí sociální šetření, při němž sociální pracovník v domácím prostředí zkoumá, jak je žadatel soběstačný a schopný samostatného života
- potřeba pomoci, tedy stupeň závislosti, vychází z činností běžného každodenního života, při nichž potřebuje žadatel o příspěvek pomoc nebo dohled.
Zvládání základních životních potřeb, které se posuzuje, je uvedeno ve vyhlášce 505/2006 Sb. k zákonu 108/2006 Sb. Ve vyhlášce jsou uvedeny postupy, které musí posuzovatelé dodržovat.

[65]