Na co lze použít "příspěvek na péči" ??

Příspěvek lze použít pouze na ty výdaje, které souvisejí se zabezpečením pomoci a podpory osobě, která je závislá na péči jiné osoby. Může být tedy „spotřebován“ jako úhrada za péči, kterou zajišťuje poskytovatel sociální služby a samozřejmě také na výdaje, které vzniknou pečující osobě, tj. rodinnému příslušníkovi či jiné osobě, která není poskytovatelem sociální služby. Dá se také předpokládat, že oba výše uvedené způsoby bude příjemce kombinovat dle vlastní potřeby a dle individuálně zvoleného způsobu zajištění péče.
Pokud pečovatelské služby poskytuje organizace nebo asistent sociální péče, musí s uživatelem péče uzavřít písemnou smlouvu o poskytování sociálních služeb.


Adresář organizací:

Oblastní charita Brno


Oblastní charita Brno

Místo: Brno
Popis: Diecézní charita Brno - Oblastní charita Brno
Obor: Osobní asistence
Kontakt:
Tel.: 545 210 672, 736 522 882
E-mail: brno@charita.cz
www: www.brno.charita.cz

Oblastní charita Brno je nezisková církevní organizace, začleněná do Diecézní charity Brno, která je zřízena biskupem brněnským jako účelové zařízení Římskokatolické církve. Působí na území brněnského děkanství. Jejím posláním je pomáhat lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci. Působí v oblasti sociálních služeb (osobní asistence), zdravotní péče a tuzemské i zahraniční humanitární pomoci. Ve své činnosti vychází z křesťanských hodnot a klade důraz na profesionální přístup při zachování všech principů lidskosti. Činnost Charity je konkrétním vyjádřením víry a zpřítomněním Božího milosrdenství ve světě.

Oblastní charita Brno provozuje tato sociální zařízení:
FILIP - osobní asistence
EFFETA – denní stacionář
Kavárna Anděl
Chráněné bydlení sv. Michaela
Charitní pečovatelská služba


www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
asistence pro seniory * výživa nemocných * léčebné masáže * rss zprávy


Zákon o sociálních službách:

PODMÍNKY NÁROKU NA PŘÍSPĚVEK NA PÉČI
§ 7

(1) Příspěvek na péči (dále jen "příspěvek") se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu.

(2) Nárok na příspěvek má osoba uvedená v § 4 odst. 1, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle § 8.

(3) Nárok na příspěvek nemá osoba mladší jednoho roku.

(4) O příspěvku rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce.

§ 8

Osoba se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve
a) stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 3 nebo 4 základní životní potřeby nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 3 základní životní potřeby,
b) stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 5 nebo 6 základních životních potřeb nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 4 nebo 5 základních životních potřeb,
c) stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 7 nebo 8 základních životních potřeb nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 6 nebo 7 základních životních potřeb,
d) stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 9 nebo 10 základních životních potřeb nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 8 nebo 9 základních životních potřeb.

.. a vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby, u osob do 18 let vyžaduje-li každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby.

[23]