Na co lze použít "příspěvek na péči" ??

Příspěvek lze použít pouze na ty výdaje, které souvisejí se zabezpečením pomoci a podpory osobě, která je závislá na péči jiné osoby. Může být tedy „spotřebován“ jako úhrada za péči, kterou zajišťuje poskytovatel sociální služby a samozřejmě také na výdaje, které vzniknou pečující osobě, tj. rodinnému příslušníkovi či jiné osobě, která není poskytovatelem sociální služby. Dá se také předpokládat, že oba výše uvedené způsoby bude příjemce kombinovat dle vlastní potřeby a dle individuálně zvoleného způsobu zajištění péče.
Pokud pečovatelské služby poskytuje organizace nebo asistent sociální péče, musí s uživatelem péče uzavřít písemnou smlouvu o poskytování sociálních služeb.


Služby os. asistence


Příklady služeb osobní asistence pro klienta s postižením


Osobní záležitosti

Osobní hygiena

- klient by měl vědět, co bude potřebovat:
- ráno - toaleta, mytí, sprchování (používat pomůcky), čištění zubů, oblékání, snídaně, cvičení
- v poledne, přes den - je-li po většinu dne na lůžku a má-li velmi omezenou hybnost, zajistit časté polohování (v průměru po 2 hodinách, dle zdravotního stavu), oblékání, vycházky, jiná činnost (rehabilitace, zábava, hry)
- večer - večeře, hygiena, sledování televize, zábava, hry, příprava na spánek, uložení ke spánku, zajištění možnosti přivolání pomoci v nočních hodinách
- v noci - polohování - viz část dekubity
- u oblečení - neupravený klient je špatnou vizitkou asistenta, pozor na záhyby a varhánky u oblečení - nebezpečí vzniku otlaků a dekubitů

Rehabilitace

- klient může též využít služeb asistentů - měl by si vytipovat asistenta, který je schopen vyškolení a jemuž cvičení neuškodí, asistenta vyškolí rehabilitační pracovník, který s klientem běžně cvičí
- cvičení s postiženými končetinami, pasivně, aktivně, dle možností
- nácvik chůze s chodítkem, nácvik přesunu na vozík, nácvik jiných činností pro zvýšení samostatnosti, apod.
- masáže - záda, končetiny

Ošetřování

- asistent provádí pouze ty ošetřovatelské úkony, které by si klient dělal sám, kdyby mohl
- první pomoc, přivolání RZS, policie, zajištění kvalifikované lékařské péče, měření teploty, přiložení obkladu, doplnění léků, aplikace insulinu, péče o stomii, katetr, kanylu, jednoduché převazy, prevence proleženin

Zdraví

- doprovod k lékaři na vyšetření, s vozíkem nebo sanitou, na rehabilitaci, do nemocnice, do lázní apod.

Hájení práv klienta

- pomoc klientovi, aby mohl obhajovat svá lidská a jiná práva
- pomoc klientovi při účasti na důležitých schůzkách, aby byl včas a dobře informován, aby zainteresované strany dobře rozuměly klientovým názorům, postojům, vůli, apod.
- lidská práva osob s postižením (hlavně vozíčkářů) v ČR nejsou dodržována a to zejména tím, že díky architektonickým bariérám jim není umožněn přístup do veřejných prostor (úřady, kina, kadeřník, částečně MHD a metro, apod.)

Pochůzky

- návštěva úřadů - klient by měl vyřídit záležitost co nejvíce sám telefonicky, domluvit se s úředníky (je-li to možné) a teprve poté vyslat na úřad asistenta (optimální je, aby asistent měl od klienta písemnou plnou moc k zastupování své osoby v určité konkrétní věci), zajistit zpětný kontakt asistent-klient v případě nutnosti řešení problému na úřadě
- doprovody asistenta při jednáních - asistent by neměl mluvit, nechat iniciativu na klientovi (do hovoru se vložit pouze tehdy, pokud druhá strana klientovi nerozumí)
- pozor - zdraví lidé (úředníci, mnohdy i lékaři) se většinou obracejí s otázkou "co si přejete?", apod., na asistenta, proto je nutné, aby asistent naznačil, že k jednání přišel klient a ne asistent
- na jakékoli jednání je třeba se důkladně připravit (klient, a také asistent)

Jízda s vozíkem

- jízda s vozíkem je fyzicky velmi náročná, zejména v terénu,
- před jízdou zkontrolovat, zda je vozík v perfektním stavu
- při jízdě s vozíkem dávat vždy pozor na cestu, kudy se jede, při najetí do hlubší nerovnosti na cestě hrozí nebezpečí "vyklopení" klienta z vozíku a ohrožení jeho zdraví
- jízda do schodů - nejlépe 2 pomocníci, vozík najíždí na schody pozadu, 1 pomocník před vozíkem, druhý za ním
- jízda se schodů - nejlépe 2 pomocníci, vozík najíždí na schody popředu, 1 pomocník za vozíkem, druhý pomáhá před vozíkem
- u klienta vždy dávat pozor na hlavu
- při zastavení vozíku i na rovině, vozík zabrzdit ruční brzdou
- jízda z chodníku na silnici přes obrubník - je možná jak po předu, tak po zadu (pozadu fyzicky lehčí, ale je nutné dávat pozor na projíždějící auta)
- jízda ze silnice na chodník - optimální popředu, dojet až k obrubníku, našlápnout na zadní šlapky, tím se nadzvednou přední kolečka a dále protlačit vozík na chodník a následně zvednout i zadní část vozíku s velkými kolyDomácnost

Úklid

- klient by měl vědět, co chce uklízet, zhodnotit pracnost, fyzickou, psychickou a časovou náročnost úkolů, schopnosti a zkušenosti asistenta
- vědět kdy - s ohledem na časové možnosti asistenta, vědět, co je k tomu potřeba (nástroje, nářadí, prostředky)
- vědět jak - zda má asistent s konkrétní prací zkušenosti
- údržba - namazat dveře, těsnění u vodovodní baterie, přišroubování poličky apod.

Prádlo

- praní - roztřídění prádla, mít vhodnou pračku, určit místo na sušení, kdy a kde se bude suché prádlo žehlit, co je potřeba spravit - zvážit schopnosti asistenta (zda umí tu či onu činnost vykonávat)

Nákupy

- rozdělení výdajů z hlediska dispozice s financemi (pravidelné - inkaso, telefon, peč.služba apod., ostatní - např. každodenní nákupy, drogerie, oblečení, pomůcky apod.), optimální je, pokud si může klient nakoupit sám dle svých potřeb v rámci vycházky mimo domov

Vaření

- vytvořit si jídelníček a podle toho i seznam potravin, které je třeba nakoupit, dále seznámit asistenta s prostorem k vaření a kde jsou jaké pomůcky (hrnce, talíře, lžíce, skleničky apod.)
- podávání stravy - dle postižení klienta - nakrájet kousky masa, brambory, knedlíky a pod., příp.kašovitá strava, je-li to nutné
- mytí nádobí

Pomoc s dětmi

- asistent nebude a nesmí děti vychovávat, je pouze vykonavatelem, nikoli autoritou, při výchově dětí je nutné mít vytvořen určitý řád, výchovu zajišťují vždy rodiče
- pomoc s hygienou, oblékáním, krmením (malé děti), rodiče si hrají s dětmi, ne asistent
- vytvořit si určitý plán a zapojit děti do péče o rodiče (aspoň částečně dle jejich schopností a možností), požadovat pouze péči adekvátní věku dětí (fyzického a psychického věku)Volný čas, škola, zaměstnání

Volný čas

- divadla, kina, výstavy apod. - asistent zajistí lístky, zjistí přístup na kulturní akci (bariéry pro vozíčkáře)
- procházky - vytvořit si plán, střídat návrhy klienta a asistenta
- oblečení - vhodné oblečení na procházky s důrazem na to, že se klient nepohybuje a sedí v jedné poloze na vozíku, kalhoty s gumou, delší nohavice, větší velikosti, pozor na hladké látky (klouže na vozíku)

Studium

- optimální - pokud má klient asistenta - spolužáka ve škole
- pobyt ve škole - zajistit si zápisy od spolužáků přes kopírák, nebo učivo nechat zkopírovat
- biologické potřeby (asistenti = spolužáci, střídat spolužáky)

Zaměstnání

- zvolit zaměstnání, kde je možné uplatnit své schopnosti v maximální možné míře, pracoviště maximálně vybavit technikou pro ulehčení práce
- vlastní zaměstnání - snažit se co možná nejvíce vykonávat práci sami (asistent se zapojuje do práce co nejméně, pomáhá klientovi práci vykonávat, ale nedělá ji za něj)Ostatní, různé

Kurzy a pobyty, lázně

- asistence se týká většinou pouze osobní hygieny a dopomoci při samotném průběhu kurzu, je důležité, aby předmět kurzu asistenta zajímal nebo alespoň neobtěžoval
- osobní hygiena na kurzech - promyslet postup provedení hygieny, obstarat si jednorázové pleny - je na ně nárok
- jídlo - ubrousek pod krk nebo na klín, přesuny na vozík, na lůžku zajistit časté polohování

Jiné prostředí

- pobyt v nemocnici - pomoc asistentů - donesení věcí z domova, doma zajistit všechny potřebné služby, pomoc pouze zdarma (kolize zdravotnických úkonů s úkony asistenta)
- činnost asistenta v nemocnici - doplnění hygieny, procházky, popovídání

Krizové situace

- např. zhoršení zdravotního stavu, živelní pohroma, ztráta blízké osoby apod.
- nepropadat panice, zavolat pomocníky, obrátit se na přátele a kolegy v postižení a požádat o pomoc, radu, spojit se s organizacemi a agenturami, sestavit si alternativní plány, které by mohly řešit současný stav a jeden z nich zvolit a začít jej realizovat
- probrat vzniklý problém otevřeně s asistentem

Kompenzační pomůcky

- kontrola, údržba stávajících kompenzačních pomůcek
- zajištění nových kompenzačních pomůcekLiteratura:
Ing.Jana Hrdá - Osobní asistence (příručka postupů a rad pro klienty), POV 1997
Ing.Jana Hrdá - Osobní asistence (příručka postupů a rad pro osobní asistenty), POV
Kurz "Asistent pro osobní službu handicapovaných osob", DS Akord 2003, 2004


Osobni asistence.cz
výživa nemocných * soubory ke stažení * asistence * adresy organizací


Zákon o sociálních službách:

PODMÍNKY NÁROKU NA PŘÍSPĚVEK NA PÉČI
§ 7

(1) Příspěvek na péči (dále jen "příspěvek") se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu.

(2) Nárok na příspěvek má osoba uvedená v § 4 odst. 1, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle § 8.

(3) Nárok na příspěvek nemá osoba mladší jednoho roku.

(4) O příspěvku rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce.

§ 8

Osoba se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve
a) stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 3 nebo 4 základní životní potřeby nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 3 základní životní potřeby,
b) stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 5 nebo 6 základních životních potřeb nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 4 nebo 5 základních životních potřeb,
c) stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 7 nebo 8 základních životních potřeb nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 6 nebo 7 základních životních potřeb,
d) stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 9 nebo 10 základních životních potřeb nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 8 nebo 9 základních životních potřeb.

.. a vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby, u osob do 18 let vyžaduje-li každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby.

[20]