Na co lze použít "příspěvek na péči" ??

Příspěvek lze použít pouze na ty výdaje, které souvisejí se zabezpečením pomoci a podpory osobě, která je závislá na péči jiné osoby. Může být tedy „spotřebován“ jako úhrada za péči, kterou zajišťuje poskytovatel sociální služby a samozřejmě také na výdaje, které vzniknou pečující osobě, tj. rodinnému příslušníkovi či jiné osobě, která není poskytovatelem sociální služby. Dá se také předpokládat, že oba výše uvedené způsoby bude příjemce kombinovat dle vlastní potřeby a dle individuálně zvoleného způsobu zajištění péče.
Pokud pečovatelské služby poskytuje organizace nebo asistent sociální péče, musí s uživatelem péče uzavřít písemnou smlouvu o poskytování sociálních služeb.


Adresář organizací:

Česká Abilympijská asociace


Česká Abilympijská asociace

Místo: Pardubice
Popis: Česká Abilympijská asociace
Obor: Osobní asistence
Kontakt:
Tel.: 466 052 051, mobil: 777 006 575
E-mail: tereza.korytarova@caacz.cz
www: www.caaos.cz

Asociace vznikla v roce 1997 a sídlí v Pardubicích. V prvých letech se zaměřila na prosazování abilympijského hnutí v Česku a na přípravu 5. světové abilympiády, která se konala v roce 2000 v Praze. Nyní naše sdružení působí také v oblasti sociální rehabilitace a v oblasti osobní asistence. Služby osobní asistence zajišťuje od roku 2006.

Osobní asistence:
CAA poskytuje osobní asistenci lidem s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením, která bude poskytována 7 dní v týdnu, 24 hod. denně, v domácím prostředí klienta, doprovod k lékaři, apod.
Služba je poskytována v Pardubickém kraji, cestovné asistenta zdarma. Cena za 1 hod. asistence je 60-65 Kč, po 22h a v So a Ne 65-70 Kč.

Kontaktní osoba pro zájemce je Tereza Korytárová, DiS,
mobil: 777 006 575.


www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
hospice v ČR * hospice v ČR * péče a lidská důstojnost * charta práv tělesně postižených


Zákon o sociálních službách:

PODMÍNKY NÁROKU NA PŘÍSPĚVEK NA PÉČI
§ 7

(1) Příspěvek na péči (dále jen "příspěvek") se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu.

(2) Nárok na příspěvek má osoba uvedená v § 4 odst. 1, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle § 8.

(3) Nárok na příspěvek nemá osoba mladší jednoho roku.

(4) O příspěvku rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce.

§ 8

Osoba se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve
a) stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 3 nebo 4 základní životní potřeby nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 3 základní životní potřeby,
b) stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 5 nebo 6 základních životních potřeb nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 4 nebo 5 základních životních potřeb,
c) stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 7 nebo 8 základních životních potřeb nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 6 nebo 7 základních životních potřeb,
d) stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 9 nebo 10 základních životních potřeb nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 8 nebo 9 základních životních potřeb.

.. a vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby, u osob do 18 let vyžaduje-li každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby.

[23]