Na co lze použít "příspěvek na péči" ??

Příspěvek lze použít pouze na ty výdaje, které souvisejí se zabezpečením pomoci a podpory osobě, která je závislá na péči jiné osoby. Může být tedy „spotřebován“ jako úhrada za péči, kterou zajišťuje poskytovatel sociální služby a samozřejmě také na výdaje, které vzniknou pečující osobě, tj. rodinnému příslušníkovi či jiné osobě, která není poskytovatelem sociální služby. Dá se také předpokládat, že oba výše uvedené způsoby bude příjemce kombinovat dle vlastní potřeby a dle individuálně zvoleného způsobu zajištění péče.
Pokud pečovatelské služby poskytuje organizace nebo asistent sociální péče, musí s uživatelem péče uzavřít písemnou smlouvu o poskytování sociálních služeb.


Adresář organizací:

Samarita - komplexní péče


Samarita - komplexní péče

Místo: Kamenický Šenov a okolí
Popis: Samarita - komplexní péče o rodinu a domácnost
Obor: Osobní asistence
Kontakt:
Tel.: 606 168 165, 724 272 186
E-mail: samarita@email.cz
www: www.samarita.cz

Samarita vznikla na základě průzkumu potřebnosti služeb pro staré a nemocné občany, lidi s nedostatkem volného času, pracovně vytížené osoby i jiné - služby, které nejdou zajistit svépomocí ani s pomocí rodiny.
Naše firma je schopna svým klientům zajistit komplexní služby, související s údržbou domácnosti a s péčí o seniory a zdravotně znevýhodněné občany. Našimi zaměstnanci jsou osoby, které prošly hustým sítem zájemců o práci a jsou proškoleni pro vykonávání takových činností, které klient vyžaduje.

Jaké služby nabízíme?
- respitní a asistentská péče o seniory, děti a nemocné osoby
- zajištění společnosti seniorům a dětem v nepřítomnosti rodiny
- vedení domácnosti, běžný úklid, vaření, praní a žehlení prádla
- velký úklid včetně mytí oken – i po malování
- zajištění nákupů, obstarání léků, pochůzky po úřadech
- drobné opravy v domácnosti, případné obstarání odborné pomoci řemeslníka
- těžké práce – skládání uhlí, štípání dříví, stěhování, údržba zahrady
- administrativní práce – vyplňování a podávání tiskopisů na úřadech
- poradenství v různých životních situacících

Jaké výhody Vám plynou z naší spolupráce?
- úspora výdajů za umístění a bydlení v nějakém zařízení
- zajištění potřebné péče u lidí, kde ji nemůže zajistit rodina ani oni sami
- zachování společenského kontaktu znevýhodněných osob s okolím
- údržba a úklid domácnosti a okolí při pracovním vytížení rodiny
- vyřízení žádostí, sepsání dopisů, vyhledání informací
- možnost si s někým diskrétně „popovídat“

Pracovní doba:
Telefonický kontakt: Pondělí - pátek 7-20 hod, Opravy: Pondělí - pátek 7-15 hod, Havárie do 20,00 hod


www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
péče o nemocné * deklarace lidských práv * příspěvky na péči * rss zprávy


Zákon o sociálních službách:

PODMÍNKY NÁROKU NA PŘÍSPĚVEK NA PÉČI
§ 7

(1) Příspěvek na péči (dále jen "příspěvek") se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu.

(2) Nárok na příspěvek má osoba uvedená v § 4 odst. 1, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle § 8.

(3) Nárok na příspěvek nemá osoba mladší jednoho roku.

(4) O příspěvku rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce.

§ 8

Osoba se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve
a) stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 3 nebo 4 základní životní potřeby nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 3 základní životní potřeby,
b) stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 5 nebo 6 základních životních potřeb nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 4 nebo 5 základních životních potřeb,
c) stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 7 nebo 8 základních životních potřeb nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 6 nebo 7 základních životních potřeb,
d) stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 9 nebo 10 základních životních potřeb nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 8 nebo 9 základních životních potřeb.

.. a vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby, u osob do 18 let vyžaduje-li každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby.

[23]