Na této stránce osobní asistence naleznete:

Školící organizace
s akreditací MPSV

Seznam obsahuje akreditace MPSV, které byly uděleny organizacím pro organizování vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů, školení, a seminářů v oblasti sociálních služeb (nejedná se pouze o kurzy pro osobní asistenci, ale o vzdělávání ve více oblastech sociálních služeb). Zde uvedené akreditované programy nemusí být zcela aktuální, akreditace některých dříve platných školicích programů může být k dnešnímu dni již zrušena.

Celkem cca 1200 organizací
(aktualizace MPSV k 5/2017)

Zdroj informací:
MPSV


Vyhledávání akreditovaných kurzů na stránkách MPSV:
Vyhledávání MPSV


Kurzy - organizace:

EDUCO CENTRUM s. r. o.


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

EDUCO CENTRUM s. r. o.

Město: Krnov, Pod Bezručovým vrchem
Kraj: Moravskoslezský

Přehled školících programů:
Počet programů: 127
Programy: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách | Základní styly vedení lidí při zohlednění generačních specifik | Proklientský přístup jako základ profesionality v sociálních službách | Resilience - základy posilování vlastní mentální odolnosti | Základy šetrné manipulace s imobilní osobou | Základy důstojné péče o osobu s postižením | Základní kurz Bazální stimulace | Specifikace práce s osobami s PAS | Základy znakového jazyka | Metodické vedení a manažerské dovednosti pro sociální pracovníky a vedoucí pracovníky sociálních služeb | Úvod do krizové intervence | Úvod do krizové intervence | Specifika práce s lidmi s autismem nebo pervazivními vývojovými poruchami | Aktivizační techniky pro osoby s těžkým kombinovaným postižením | Úvod do metod zvládání konfliktů v sociální práci | Výcvik krizové intervence | Metody zvládání konfliktních situací v sociální práci | Výživa v seniorském věku - úvod do problematiky | Sebepoznání - nástroj pro zodpovědnou sociální práci | Komunikace s agresivním klientem a pravidla šetrné sebeochrany | Život člověka s mentálním postižením - úvod do problematiky | Zvládání agrese v sociálních službách | Specifika práce s lidmi s demencí | Život člověka s duševním onemocněním - úvod do problematiky | Facilitace v procesu řízené diskuze | Seznámení s alternativní a augmentativní komunikací | Seznámení s relaxačními a rehabilitačními prvky u dospělých osob s kombinovaným postižením | Manažerské dovednosti v oblasti sociální práce | Chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením | Úvod do komunikace s nemotivovaným klientem sociálních služeb | Základní seznámení s problematikou sexuality osob s mentálním postižením | Základy cílené komunikace v sociálních službách | AAK a nácvik manuálních gest na podporu dorozumívání osob s mentálním aj. zdravotním znevýhodněním | Orofaciální stimulace a handling | Individuální plánování průběhu sociální služby | Standardy kvality sociálních služeb | Základní techniky vedení lidí, motivace a týmová spolupráce | Základy motivace a sebemotivace | Zvládání obtížných situací při práci s klienty sociálních služeb | Empowerment a podpora klientů sociálních služeb | Práce s klienty s poruchou osobnosti | Práce s klienty s duální diagnózou | Case management v sociálních službách | Multidisciplinární spolupráce v pomáhajících profesích | Základní kompetence manažera sociálních služeb | Sexualita osob s duševním onemocněním | Psychiatrické minimum pro sociální práci | Zvládání agrese v sociálních službách | Recovery - podpora zotavení klientů z duševního onemocnění | Prevence vzniku závislosti klienta na sociální službě | Výcvik pro práci s osobami s duševním onemocněním | Krizová prevence a intervence při práci s osobami s duševním onemocněním | Základy manipulace s imobilním klientem | Úvod do sociální práce s rodinami ohroženými sociálním vyloučením | Individuální plánování sociální služby | Úvod do problematiky sluchového postižení | Práce s klientem s problémovým chováním - úvod do metody | Základy finanční gramotnosti a dluhového poradenství v sociálních službách | Úvod do metody zvládání konfliktů v sociální práci | Výcvik krizové intervence | Metody zvládání konfliktních situací v sociální práci | Život člověka s mentálním postižením | Výživa v seniorském věku - úvod do problematiky | Úvod do individuálního plánování pro terénní sociální službu | Úvod do individuálního plánování pro pobytovou sociální službu | Úvod do individuálního plánování pro ambulantní sociální službu | Seznámení s využitím metody MUZIKOTERAPIE v sociálních službách | Seznámení s využitím metody DRAMATERAPIE v sociálních službách | Seznámení s využitím metody ARTETERAPIE v sociálních službách | Úvod do problematiky kvality života klientů sociálních služeb | Specifika práce s lidmi s demencí | Specifikace práce s lidmi s autismem nebo pervazivními vývojovými poruchami | Seznámení s právem v praxi v sociálních službách | Orofaciální stimulace a handling | Chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením | Život člověka s duševním onemocněním - úvod do problematiky | Zvládní agrese v sociálních službách | Základy právní způsobilosti a opatrovnictví | Základy cílené komunikace v sociálních službách | Základní seznámení s problematikou sexuality mentálně postižených osob | Úvod do komunikace s nemotivovaným klientem soc. služeb | Seznámení s relaxačními a rehabilitačními prvky u dospělých osob s kombinovaným postižením | Seznámení s alternativní a augmentativní komunikací | Manažerské dovednosti v oblasti sociální práce | AAK a nácvik manuálních gest na podporu dorozumívání osob s mentálním aj. zdravotním znevýhodněním | Komunikace s agresivním klientem a pravidla šetrné sebeochrany | Individuální plánování průběhu sociální služby | Facilitace v procesu řízené diskuze | Vhled do asertivní komunikace v sociálních službách | Základní projevy a zdravotní důsledky akutního a chronického stresu v sociálních službách | Psychosociální krizové situace klientů sociálních služeb - úvod do problematiky | Základy individuálního plánování se seniory | Úvod do individuálního plánování pro terénní sociální službu | Úvod do individuálního plánování pro ambulantní sociální službu | Úvod do individuálního plánování pro pobytovou sociální službu | Seznámení s právem v praxi sociálních služeb | Úvod do problematiky kvality života klientů sociálních služeb | Gerontopsychiatrie - seznámení se s psychickými poruchami souvisejícími s procesem stárnutí a se stářím | Seznámení s možnostmi prevence syndromu vyhoření, relaxační techniky | Základy týmové práce a spolupráce v sociálních službách | Alternativní komunikace - úvod do metody | Zjišťování potřeb u nekomunikujícího klienta | Základy motivace a sebemotivace | Obrana proti manipulaci - úvod do metody | Setkávání se smrtí a duchovenská péče v sociálních službách | Hranice a role v profesionálním vztahu - úvod do problematiky | Základy psychohygieny v pomáhajících profesích | Zvládání stresu - úvod do problematiky | Základní techniky aktivizace a podpory uživatelů sociálních služeb | Základy etického kodexu v sociální práci | Základy prevence syndromu vyhoření | Úvod do aktivizačních technik | Paliace a její možnosti - úvod do problematiky | Seznámení s metodami hodnocení a motivace zaměstnanců | Úvod do komunikace s osobami zdravotně postiženými | Reminiscence - úvod do využití vzpomínek při práci se seniory | Základy empowermentu aneb zapojení a posílení uživatelů sociálních služeb | Přímá péče o seniory - úvod do metody | Vhled do asertivní komunikace v sociálních službách | Certifikovaný manažer sociálních služeb | Základy práce s lidmi s demencí | Základy komunikačních dovedností | Sexualita osob s mentálním postižením | Aktivizační techniky pro osoby s kombinovaným postižením | Efektivní komunikace v sociálních službách | Práce s klientem s problémovým chováním - navazující kurz, nácvik úchopů | Prohlubující výcvik krizové intervence |

Kontakt::
Název: EDUCO CENTRUM s. r. o.
Ulice: Maxima Gorkého 838/24
Město: Krnov, Pod Bezručovým vrchem
PSČ: 79401
Kraj: Moravskoslezský
www: http://www.educocentrum.cz/
Aktualizace: 19. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách
1 - 155
2 Základní styly vedení lidí při
zohlednění generačních specifik
2 A2021/0547-SP/VP 8
3 Proklientský přístup jako základ
profesionality v sociálních službách
2 A2021/0546-SP/PC/VP 8
4 Resilience - základy posilování
vlastní mentální odolnosti
2 A2021/0545-SP/PC/PP/VP 8
5 Základy šetrné manipulace s imobilní
osobou
2 A2019/1205-SP/PC/PP/VP 16
6 Základy důstojné péče o osobu s
postižením
2 A2019/1206-SP/PC/PP 24
7 Základní kurz Bazální stimulace 2 A2019/1129-SP/PC/PP 24
8 Specifikace práce s osobami s PAS 2 A2019/1132-SP/PC/PP 40
9 Základy znakového jazyka 2 A2019/1136-SP/PC/PP/VP 40
10 Metodické vedení a manažerské
dovednosti pro sociální pracovníky a
vedoucí pracovníky sociálních
služeb
2 A2020/0197-SP/VP 80
11 Úvod do krizové intervence 2 A2019/1288-SP/PC/PP/VP 8
12 Úvod do krizové intervence 2 A2019/1289-SP/PC/PP/VP 16
13 Specifika práce s lidmi s autismem nebo
pervazivními vývojovými poruchami
2 A2019/0722-SP/PC/PP/VP 16
14 Aktivizační techniky pro osoby s
těžkým kombinovaným postižením
2 A2019/1134-SP/PC/PP 16
15 Úvod do metod zvládání konfliktů v
sociální práci
2 A2019/0079-SP/VP 16
16 Výcvik krizové intervence 2 A2019/0025-SP/VP 150
17 Metody zvládání konfliktních
situací v sociální práci
2 A2019/0078-SP/PC/PP/VP 100
18 Výživa v seniorském věku - úvod do
problematiky
2 A2019/0720-PC/PP 8
19 Sebepoznání - nástroj pro
zodpovědnou sociální práci
2 A2019/0145-SP/VP 160
20 Komunikace s agresivním klientem a
pravidla šetrné sebeochrany
2 A2019/0017-SP/PC/VP 16
21 Život člověka s mentálním
postižením - úvod do problematiky
2 A2019/0021-SP/PC 8
22 Zvládání agrese v sociálních
službách
2 A2019/0080-SP/PC/VP 24
23 Specifika práce s lidmi s demencí 2 A2019/0076-SP/PC/VP 16
24 Život člověka s duševním
onemocněním - úvod do problematiky
2 A2019/0020-SP/PC 8
25 Facilitace v procesu řízené diskuze 2 A2019/0077-SP/VP 16
26 Seznámení s alternativní a
augmentativní komunikací
2 A2019/0081-SP/PC/VP 16
27 Seznámení s relaxačními a
rehabilitačními prvky u dospělých
osob s kombinovaným postižením
2 A2019/0590-SP/PC 8
28 Manažerské dovednosti v oblasti
sociální práce
2 A2019/0876-SP/VP 16
29 Chráněné bydlení pro osoby se
zdravotním postižením
2 A2019/0468-SP/VP 16
30 Úvod do komunikace s nemotivovaným
klientem sociálních služeb
2 A2019/0018-SP/PC/VP 8
31 Základní seznámení s problematikou
sexuality osob s mentálním
postižením
2 A2019/0019-SP/PC/VP 8
32 Základy cílené komunikace v
sociálních službách
2 A2019/0421-SP/PC/VP 8
33 AAK a nácvik manuálních gest na
podporu dorozumívání osob s
mentálním aj. zdravotním
znevýhodněním
2 A2019/0149-SP/PC/VP 40
34 Orofaciální stimulace a handling 2 A2019/0721-SP/PC 16
35 Individuální plánování průběhu
sociální služby
2 A2019/0589-SP/PC/VP 16
36 Standardy kvality sociálních služeb 2 A2020/1046-SP/PC/VP 8
37 Základní techniky vedení lidí,
motivace a týmová spolupráce
2 A2020/0998-SP/VP 8
38 Základy motivace a sebemotivace 2 A2020/0639-SP/PC/PP/VP 16
39 Zvládání obtížných situací při
práci s klienty sociálních služeb
2 A2020/0637-SP/PC/PP/VP 24
40 Empowerment a podpora klientů
sociálních služeb
2 A2020/0819-SP/PC/VP 16
41 Práce s klienty s poruchou osobnosti 2 A2020/0821-SP/PC/VP 16
42 Práce s klienty s duální diagnózou 2 A2020/0820-SP/PC/VP 16
43 Case management v sociálních
službách
2 A2020/0822-SP/PC/VP 16
44 Multidisciplinární spolupráce v
pomáhajících profesích
2 A2020/1008-SP/PC/PP/VP 24
45 Základní kompetence manažera
sociálních služeb
2 A2020/0639-SP/VP 8
46 Sexualita osob s duševním
onemocněním
2 A2020/0642-SP/PC/PP/VP 8
47 Psychiatrické minimum pro sociální
práci
2 A2020/0641-SP/PC/VP 16
48 Zvládání agrese v sociálních
službách
2 A2020/0645-SP/PC/PP/VP 16
49 Recovery - podpora zotavení klientů z
duševního onemocnění
2 A2020/0644-SP/PC/VP 24
50 Prevence vzniku závislosti klienta na
sociální službě
2 A2020/0643-SP/PC/PP/VP 40
51 Výcvik pro práci s osobami s
duševním onemocněním
2 A2020/0646-SP/PC/VP 160
52 Krizová prevence a intervence při
práci s osobami s duševním
onemocněním
2 A2020/0640-SP/PC/PP/VP 16
53 Základy manipulace s imobilním
klientem
2 A2020/0392-SP/PC/PP/VP 8
54 Úvod do sociální práce s rodinami
ohroženými sociálním vyloučením
2 A2020/0586-SP/PC/PP/VP 8
55 Individuální plánování sociální
služby
2 A2020/0585-SP/PC/PP/VP 40
56 Úvod do problematiky sluchového
postižení
2 A2017/0170-SP/PC/VP/PP 8
57 Práce s klientem s problémovým
chováním - úvod do metody
2 A2017/0171-SP/PC/VP/PP 8
58 Základy finanční gramotnosti a
dluhového poradenství v sociálních
službách
2 A2017/0187-SP/PC/PP 8
59 Úvod do metody zvládání konfliktů v
sociální práci
2 - 16
60 Výcvik krizové intervence 2 - 150
61 Metody zvládání konfliktních
situací v sociální práci
2 - 100
62 Život člověka s mentálním
postižením
2 - 8
63 Výživa v seniorském věku - úvod do
problematiky
2 - 8
64 Úvod do individuálního plánování
pro terénní sociální službu
2 - 8
65 Úvod do individuálního plánování
pro pobytovou sociální službu
2 - 8
66 Úvod do individuálního plánování
pro ambulantní sociální službu
2 - 8
67 Seznámení s využitím metody
MUZIKOTERAPIE v sociálních službách
2 - 8
68 Seznámení s využitím metody
DRAMATERAPIE v sociálních službách
2 - 8
69 Seznámení s využitím metody
ARTETERAPIE v sociálních službách
2 - 8
70 Úvod do problematiky kvality života
klientů sociálních služeb
2 - 8
71 Specifika práce s lidmi s demencí 2 - 16
72 Specifikace práce s lidmi s autismem
nebo pervazivními vývojovými
poruchami
2 - 16
73 Seznámení s právem v praxi v
sociálních službách
2 - 8
74 Orofaciální stimulace a handling 2 - 16
75 Chráněné bydlení pro osoby se
zdravotním postižením
2 - 16
76 Život člověka s duševním
onemocněním - úvod do problematiky
2 - 8
77 Zvládní agrese v sociálních
službách
2 - 24
78 Základy právní způsobilosti a
opatrovnictví
2 - 8
79 Základy cílené komunikace v
sociálních službách
2 - 8
80 Základní seznámení s problematikou
sexuality mentálně postižených osob
2 - 8
81 Úvod do komunikace s nemotivovaným
klientem soc. služeb
2 - 8
82 Seznámení s relaxačními a
rehabilitačními prvky u dospělých
osob s kombinovaným postižením
2 - 8
83 Seznámení s alternativní a
augmentativní komunikací
2 - 16
84 Manažerské dovednosti v oblasti
sociální práce
2 - 16
85 AAK a nácvik manuálních gest na
podporu dorozumívání osob s
mentálním aj. zdravotním
znevýhodněním
2 - 40
86 Komunikace s agresivním klientem a
pravidla šetrné sebeochrany
2 - 16
87 Individuální plánování průběhu
sociální služby
2 - 16
88 Facilitace v procesu řízené diskuze 2 - 16
89 Vhled do asertivní komunikace v
sociálních službách
2 - 8
90 Základní projevy a zdravotní
důsledky akutního a chronického
stresu v sociálních službách
2 - 8
91 Psychosociální krizové situace
klientů sociálních služeb - úvod do
problematiky
2 - 8
92 Základy individuálního plánování
se seniory
2 - 8
93 Úvod do individuálního plánování
pro terénní sociální službu
2 A2018/0656-SP/PC/VP 8
94 Úvod do individuálního plánování
pro ambulantní sociální službu
2 A2018/0658-SP/PC/VP 8
95 Úvod do individuálního plánování
pro pobytovou sociální službu
2 A2018/0659-SP/PC/VP 8
96 Seznámení s právem v praxi
sociálních služeb
2 A2018/0589-SP/PC/VP 8
97 Úvod do problematiky kvality života
klientů sociálních služeb
2 A2018/0660-SP/PC/VP 8
98 Gerontopsychiatrie - seznámení se s
psychickými poruchami souvisejícími s
procesem stárnutí a se stářím
2 A2018/0300-SP/PC/VP/PP 8
99 Seznámení s možnostmi prevence
syndromu vyhoření, relaxační
techniky
2 A2018/0242-SP/PC/VP/PP 16
100 Základy týmové práce a spolupráce v
sociálních službách
2 A2018/0254-SP/PC/VP/PP 8
101 Alternativní komunikace - úvod do
metody
2 A2018/0435-SP/PC/VP/PP 8
102 Zjišťování potřeb u
nekomunikujícího klienta
2 A2018/0305-SP/PC/PP 8
103 Základy motivace a sebemotivace 2 A2018/0436-SP/PC/VP 8
104 Obrana proti manipulaci - úvod do
metody
2 A2018/0437-SP/PC/VP/PP 8
105 Setkávání se smrtí a duchovenská
péče v sociálních službách
2 A2018/0562-SP/PC/PP 8
106 Hranice a role v profesionálním vztahu
- úvod do problematiky
2 A2018/0303-SP/PC/VP/PP 8
107 Základy psychohygieny v pomáhajících
profesích
2 A2018/0307-SP/PC/VP/PP 8
108 Zvládání stresu - úvod do
problematiky
2 A2018/0253-SP/PC/VP/PP 8
109 Základní techniky aktivizace a podpory
uživatelů sociálních služeb
2 A2018/0350-SP/PC/VP/PP 8
110 Základy etického kodexu v sociální
práci
2 A2018/0311-SP/PC/VP/PP 8
111 Základy prevence syndromu vyhoření 2 A2018/0239-SP/PC/VP/PP 8
112 Úvod do aktivizačních technik 2 A2018/0440-SP/PC 8
113 Paliace a její možnosti - úvod do
problematiky
2 A2018/0766-SP/PC 8
114 Seznámení s metodami hodnocení a
motivace zaměstnanců
2 A2018/0438-SP/VP 8
115 Úvod do komunikace s osobami zdravotně
postiženými
2 A2018/0439-SP/PC/PP 8
116 Reminiscence - úvod do využití
vzpomínek při práci se seniory
2 A2018/0306-SP/PC/PP 8
117 Základy empowermentu aneb zapojení a
posílení uživatelů sociálních
služeb
2 A2018/0312-SP/PC/VP/PP 8
118 Přímá péče o seniory - úvod do
metody
2 A2018/0563-SP/PC/PP 8
119 Vhled do asertivní komunikace v
sociálních službách
2 A2018/0441-SP/PC/VP/PP 8
120 Certifikovaný manažer sociálních
služeb
2 A2017/0784-SP/VP 80
121 Základy práce s lidmi s demencí 2 A2017/0782-SP/PC/VP 8
122 Základy komunikačních dovedností 2 A2017/0785-SP/PC 24
123 Sexualita osob s mentálním
postižením
2 A2018/0069-SP/PC/VP 16
124 Aktivizační techniky pro osoby s
kombinovaným postižením
2 A2017/0783-SP/PC 16
125 Efektivní komunikace v sociálních
službách
2 A2018/0070-SP/PC/VP/PP 8
126 Práce s klientem s problémovým
chováním - navazující kurz, nácvik
úchopů
3 A2017/0172-SP/PC/VP/PP 16
127 Prohlubující výcvik krizové
intervence
3 A2019/1290-SP/VP 64

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
užitečné informace pro pacienty * poskytovatelé péče * deklarace lidských práv * ošetřování dekubitů


Seznam organizací
akreditovaných MPSV

Seznam organizací akreditovaných MPSV, které jsou oprávněny k organizování kvalifikačních kurzů z různých oblastí sociální práce.
Zde je možné najít organizaci, která např. nabízí kurzy osobní asistence, apod. (ne však konkrétní kurz, konkrétní termín)

Jak vyhledat organizaci ??
- Nejdříve zvolte kraj, ve kterém byste chtěli kurz absolvovat (a klikněte na tlačítko "nastavit")
- a potom si postupně prohlédněte detaily zobrazených organizací ve zvoleném kraji (kliknutím na odkaz se zobrazí detailní informace o organizaci).
nebo zkuste použít funkci "Vyhledávání programu" - do pole pro text napište část textu programu, který hledáte - text musí být v přesném tvaru, který je uveden v seznamu programů u detailu organizace (např. ...pracovník v přímé péči...) a klikněte na tlačítko "vyhledat".
Správné tvary názvů programů naleznete na stránce "Seznam akreditovaných programů" - viz okno "Vyhledávání programu".
- Kontakt na zobrazenou organizaci (detailní popis) si můžete vytisknout nebo poslat mailem na Vaši mailovou adresu.
- Má-li organizace akreditaci pro kurz, který hledáte, podívejte se na její www stránky, kde byste mohli najít aktuální nabídku kurzů,
- nejsou-li zde stránky uvedeny, zkuste organizaci vyhledat pomocí formuláře "Vyhledávání Google" (na stránce detailního popisu školící organizace) nebo pomocí Vašeho internetového vyhledávače, a to:
- do pole pro hledaný text napište, nebo označte a zkopírujte název hledané organizace (větší nápis pod oknem formuláře), a klikněte na tlačítko "Vyhledat".

Pozn.: Konkrétní nabídku rekvalifikačních kurzů nejsem schopen zajistit.
Kontakty jsou převzaty z dokumentu MPSV, bez záruky, akreditace některých školicích programů mohou být k dnešnímu dni již zrušeny.
Pro vyhledávání školicí organizace doporučuji použít vyhledávač organizací akreditovaných MPSV
Vyhledávání MPSV

[86]