Na této stránce osobní asistence naleznete:

Školící organizace
s akreditací MPSV

Seznam obsahuje akreditace MPSV, které byly uděleny organizacím pro organizování vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů, školení, a seminářů v oblasti sociálních služeb (nejedná se pouze o kurzy pro osobní asistenci, ale o vzdělávání ve více oblastech sociálních služeb).

Celkem 389 organizací
(aktualizace MPSV ke dni 21.9.2010)

Zdroj informací:
MPSV - soc.služby

Dokument MPSV:
akreditace (.pdf)


Kurzy - organizace:

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc


Vyhledávání Google  

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Město: Olomouc
Kraj: Olomoucký

Akreditované školící programy::
Program: Bazální stimulace I. - základní kurz | Co vám napoví lidská neverbální komunikace a jak toho využít v sociální práci | Duální diagnózy | Efektivní komunikace: psané a mluvené komunikáty pro vedoucí a sociální právníky | Efektivní mentoring v praxi sociálních služeb | Ekonomické souvislosti poskytování sociální služby - střední management | Etika křesťanských organizací v sociálních službách | Komunikace s rodinným pečujícím - možnosti řešení specifických situací | Komunikace s rodinným pečujícím - úvod do problematiky | Kontaktní práce v nízkoprahových sociálních službách | Krátké intervence v sociální práci | Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na asistenci a poradenství migrantům | Management změny v sociálních službách | Manažerská supervize v sociálních službách | Mediální stereotypizace menšin a jak jí čelit | Mediální strategie pro organizace působící v oblasti sociální práce | Mnoho podob hněvu - podněty k sebereflexi v pomáhajících profesích | Motivace podřízených, systémy hodnocení a vedení hodnotícího pohovoru | Nepojistné dávky systému sociálního zabezpečení | První pomoc pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky | Psychiatrické minimum v terénní sociální práci | Psychická a vývojová traumata u dětí, práce s traumatizovaným dítětem | Psychologické minimum v sociální práci | Relaxační techniky jako nástroj k vyvažování zátěže v sociálních službách | Reminiscence a Preterapie v praxi sociální práce - uvedení do problematiky | Řešení sociálních problémů v rámci terénních služeb | Sebeprezentace - jak působit, kterak potřebuji a dosáhnout, čeho chci? | Společenská diplomacie a chování manažerů v evropském prostoru (praktická etiketa) | Spolupráce sociální služby s orgánem sociálně-právní ochrany dětí | Střední management v sociálních službách | Úvod do filosofie psychobiografického modelu profesora E. Böhma | Úvod do fundraisingu aneb jak získávat sympatie, důvěru a prostředky | Uživatel drog jako klient sociálního pracovníka | Vedení porad jako součást efektivního řízení | Vybrané dopady nového občanského zákoníku do sociálních služeb | Základní minimum pro účastníky případových konferencí - ohrožené děti | Základy polohování klientů pro služby sociální péče | Základy teambuildingu - porady, jak předcházet krizím a poruchám | Závislost na sociální službě - možné příčiny a východiska | | | | | | | | Co je osobní bankrot a jak s institutem oddlužení v praxi sociálního pracovníka nakládat | Co je třeba znát při práci se zadluženým klientem | Doprovázení jako nástroj komunikace s umírajícími a pozůstalými | Exekuční řízení a ochrana práv uživatelů | Jak podpořit člověka slovem, vést dialog | Koučink v praxi manažera sociálních služeb a sociální práce | Kritéria úspěšné sociální služby | Management standardů kvality sociálních služeb | Metody hodnocení kvality sociální služby: dotazník a rozhovor | Možnosti a limity využití asertivity v sociálních službách | Nejčastější dilemata sociální práce s cílovou skupinou cizinci a azylanti a jejich řešení | Personální standardy | Poradci kvality sociálních služeb | Poradenské dovednosti zaměřené na aktivizaci uživatele | Práce s rodinou v obtížné životní situaci | Provozní standardy v sociálních službách | Psychiatrické minimum | Rozvoj týmové spolupráce v sociálních službách s využitím MBTI typologie | Řešení konfliktů | Specifika práce s klienty cizinci v kontextu vybraných standardů sociální práce | Spirituální kompetence sociálního pracovníka | Spolupráce s opatrovníkem a rodinou | Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb | Tvorba a vedení týmů | Úvod do sociální práce s cizinci - interaktivní seminář | Validace podle Naomi Feil - komunikace s lidmi s demencí | Vliv stresu na kvalitu práce sociálního pracovníka a jeho postoje k uživatelům sociálních služeb | Změny v životním cyklu klienta s postižením | Zvládání jazykové a kulturní bariéry při práci s klienty z cizích zemí | Agresivita u dětí | Aplikace speciálních technik sociální terapie v problematice domácího násilí v rodinách s dětmi | Aplikace speciálních technik sociální terapie v problematice domácího násilí v rodinách s dětmi | Budování pozitivních vztahů na pracovišti | Budování pozitivních vztahů na pracovišti | Co bychom měli vědět o manipulaci | Co bychom měli vědět o manipulaci | Co byste měli vědět o vyhledávání, výběru a uvolňování pracovníků | Co vám napoví lidská neverbální komunikace a jak toho využít v sociální práci | Člověk s mentálním postižením a závislost na alkoholu | Člověk závislý na alkoholu - jeho rodina a okolí v kontextu psychosociálního poradenství | Člověk závislý na alkoholu - terapie a poradenství v kontextu sociální práce | Dejte šanci podřízeným pracovat za Vás! | Dokumentace o poskytování sociální služby | Duševní hygiena pracovníků | Firemní kultura a její budování | Fundraising není sprosté slovo aneb o umění přesvědčovat a nezklamat | Hodnotící a motivační pohovory s pracovníky | Hodnotící a motivační pohovory s pracovníky | Individuální plánování pro ambulantní a terénní služby | Individuální plánování pro pobytové sociální služby | Individuální plánování sociální služby | Individuální plánování sociální služby | Individuální práce s uživatelem - seniorem | Individuální práce s uživatelem seniorem | Jak klienty správně odhadnout a přesvědčit | Jak klienty správně odhadnout a přesvědčit | Jak na emoce - klienta nebo i vlastní (jste emocionálně inteligentní)? | Jak na emoce - klienta nebo i vlastní (jste emocionálně inteligentní)? | Jednání se zájemcem o sociální službu, smlouva poskytnutí sociální služby | Komunikace s agresivním klientem | Komunikace s agresivním klientem | Komunikace s nemocnými a zdravotně postiženými | Komunikace s nemocnými a zdravotně postiženými | Komunikační dovednosti | Krizová intervence v každodenním životě - praktický výcvik | Krizová intervence v každodenním životě - praktický výcvik | Kurz pro osoby pečující o osobu blízkou | Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách | Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách | Life balance - jak vyvážit práci a osobní život? | Life balance - jak vyvážit práci a osobní život? | Mediální strategie pro charitativní organizace | Metody práce s lidmi s mentálním omezením - uvedení do problematiky | Metody práce se seniory a jejich využití v praxi | Metody zjišťování potřeb u nekomunikujících osob | Motivace podřízených, systémy hodnocení a vedení hodnotícího pohovoru | Návštěva v bytě klienta | Návštěva v bytě klienta | Návykové chování nezávislé na substanci | Nebojme se inspekce kvality | Některé právní otázky v práci pracovníků v sociálních službách | Neslyšící jako člen jazykové a kulturní menšiny | Ochrana práv uživatelů sociálních služeb | Ochrana práv uživatelů sociálních služeb | Personální standardy | Posilování týmové výkonnosti a soudržnosti | Posilování týmové výkonnosti a soudržnosti | Práce s klienty s různými typy demence | Pracovně právní legislativa | Pracovní týmy a jejich vedení (metody a techniky týmové práce) | Praktické zkušenosti v terénní sociální péči | Práva uživatelů sociálních služeb a jejich ochrana | Práva uživatelů sociálních služeb a jejich ochrana | Právo v každodenní práci sociálních pracovníků | Projektové řízení | Projevy agrese a autoagrese u lidí s mentálním postižením | Projevy agrese a autoagrese u lidí s mentálním postižením | Překonávání komunikačních bariér | Překonávání komunikačních bariér | Přiměřené prosazování | Přístup zaměřený na člověka a individuální plánování s lidmi s mentálním omezením | Přístup zaměřený na člověka a individuální plánování se seniory | Psychohygiena a syndrom vyhoření | Psychosociální krizové situace klientů v každodenní praxi | Rodina a okolí člověka závislého na alkoholu - intervence v kontextu psychosociálního | Role a osobnost sociálního pracovníka | Rozhovor s nemotivovaným klientem | Rozvoj kreativity a boj se stereotypem | Rozvoj kreativity a boj se stereotypem | Řízení konfliktů s klientem | Řízení konfliktů s klientem | Sebehodnocení a sebereflexe v sociálních službách I. | Sebehodnocení a sebereflexe v sociálních službách II. | Sebehodnocení v sociálních službách | Sebehodnocení v sociálních službách | Sebekoučování jako nástroj vlastního rozvoje | Sebeprezentace - jak působit, kterak potřebuji a dosáhnout, čeho chci? | Sebereflexe jako prevence syndromu vyhoření | Sebereflexe jako základ pro změnu | Sebereflexe jako základ pro změnu I. | Sexuální pedagogika lidí s mentálním postižením | Sexuální pedagogika lidí s mentálním postižením | Sociální práce jinak | Sociální práce jinak | Speciální techniky sociální terapie | Speciální techniky sociální terapie I. | Standardizace kvality sociálních služeb aneb rozumíme standardům kvality? | Standardizace kvality sociálních služeb aneb rozumíme standardům kvality? | Standardy kvality a metodika pro ambulantní a terénní sociální služby | Standardy kvality a metodika pro pobytové sociální služby | Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb | Strategické řízení a plánování | Stres a jeho zvládání | Stres a jeho zvládání | Stres a syndrom vyhoření - nevítaný společník na pracovišti | Stres a syndrom vyhoření - nevítaný společník na pracovišti | Stresoholik a workholik v manažerské pozici | Techniky motivace v sociální práci | Time management | Time management | Umíte oslovit firemní dárce? Ano, máte jim co nabídnout! | Úvod do fundraisingu aneb jak získávat sympatie, důvěru a prostředky | Úvod do interkulturní komunikace | Úvod do mediace | Úvod do meditace | Úvod do problematiky samofinancování NNO aneb nebojme se zisku | Úvod do reminiscence seniorů | Úvod do sociální práce s imigranty | Uživatel jako součást rodinného systému | Vedení lidí a moderní styly řízení | Vedení poradenského rozhovoru | Vedení poradenského rozhovoru I. | Vnitřní konflikt člověka a jeho důsledky | Výcvik v práci s psychickou zátěží | Výcvik v práci s psychickou zátěží | Vyhoření není totéž co únava | Vyhoření není totéž, co únava | Základní prohlášení organizace aneb jak naplnit standard č. 1 | Základní prohlášení organizace aneb jak naplnit standard č. 1 | Základy mediální gramotnosti | Zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe | Zjišťování specifických potřeb uživatelů sociálních služeb |

Kontakt::
Název: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
Ulice: Náměstí Republiky 3
Město: Olomouc
PSČ: 77900
Kraj: Olomoucký
www: http://www.caritas-vos.cz/
Aktualizace: 10. 12. 2014

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
sociální dávky * zákon o sociálních službách * klienti osobní asistence * deklarace lidských práv


Seznam akreditovaných organizací MPSV
Seznam akreditovaných organizací MPSV, které jsou oprávněny k organizování kvalifikačních kurzů z různých oblastí sociální práce.
Zde je možné najít organizaci, která např. nabízí kurzy osobní asistence, apod.

Jak vyhledat kurz ??
- Nejdříve zvolte kraj, ve kterém byste chtěli kurz absolvovat
- a potom si postupně prohlédněte detaily zobrazených organizací ve zvoleném kraji (kliknutím na odkaz se zobrazí detailní informace o organizaci).
- Má-li organizace akreditaci pro kurz, který hledáte, podívejte se na její www stránky, kde byste mohli najít aktuální nabídku kurzů,
- nejsou-li zde stránky uvedeny, zkuste organizaci vyhledat pomocí formuláře "Vyhledávání Google" (na stránce detailního popisu školící organizace) nebo pomocí Vašeho internetového vyhledávače, a to:
- do pole pro hledaný text napište, nebo označte a zkopírujte název hledané organizace (větší nápis pod oknem formuláře), a klikněte na tlačítko "Vyhledat".

Pozn.: Konkrétní nabídku rekvalifikačních kurzů nejsem schopen zajistit.
Kontakty jsou převzaty z dokumentu MPSV, bez záruky.
Odkazy na stránky školících organizací budou postupně doplňovány.

[84]